Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Ponitrie
Fakultná nemocnica Nitra
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor
Kardiocentrum Nitra s.r.o.
Jessenius diagnostické centrum a.s.

si Vás dovoľujú pozvať na

55. Nitrianske lekárske dni

s medzinárodnou účasťou

určené pre lekárov, sestry, študentov, odborných zdravotníckych pracovníkov a vedeckých pracovníkov

Multidisciplinárny prístup v manažmente pacienta
v období pandémie Covid 19
Kazuistiky

3. – 4. Novembra 2022
Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Prezident kongresu

MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

predseda SLP

Viceprezident Kongresu

MUDr. Katarína Galková, PhD.

vedecký sekretár SLP

Čestné predsedníctvo

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH – prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. – Rektor Univerzity Konštantína Filozofa

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. – rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

JUDr. Marian Korytiak PhD. – Riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. – Konzílium epidemiológov MZ SR

Prof. MUDr. Anna Líšková, PhD. – Primár oddelenia klinickej mikrobiológie FN Nitra

MUDr. Katarína Galková, PhD. – Prednostka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra

Mgr. Janka Mazúchová, FCCA – Konateľka Kardiocentra v Nitre

Vedecký výbor kongresu

Pripravujeme…

Programový výbor kongresu

Doc. MUDr. Ján Hajer, PhD.
MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH
MUDr. Katarína Galková, PhD.
MUDr. Marek RáC , PhD
Prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.

Organizačný výbor kongresu

MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH
MUDr. Marek RáC , PhD,
MUDr. Daniel Magula, CSc.
MUDr. Zuzana Straussová, PhD.
MUDr. Katarína Galková, PhD.
PhDr. Anna Árpová, PhD.,MBA.,MPH

Témy kongresu

Multidisciplinárny prístup v v manažmente pacienta v období pandémie Covid 19
Kazuistiky

Výstup z kongresu

Zborník abstraktov z kongresu

email pre zasielanie príspevkov – kongres.nld@gmail.com

Certifikáty o účasti

Certifikáty budú účastníkom kongresu odovzdávané po skončení kongresu v piatok 4.11.2022

Pridelené kredity  ARS CME

Podujatie je zaevidované do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME – DE787SK. Potvrdenie o účasti si bude možné vyzdvihnúť v posledný deň kongresu. Kongres registrovaný EthicalMedTech – EMT30450
Kredity za pasívnu účasť: 3.11.2022 – 6 kreditov 4.11.2022 – 8 kreditov
Kredity za aktívnu účasť: prvý autor 10 kreditov a dvaja spoluautori 5 kreditov za každú prednášku

Odborný program

štvrtok 3.11. 2022
12:00 – 12:45Slávnostné otvorenie kongresu, príhovory hostí.
13:00 – 18:00
15:00 – RAUT
Prednášky
18:00 – 19:00Spoločenská večera.
19:00Diskusný večer
piatok 4.11. 2022
08:00 – 12:00
10:00 – RAUT
Prednášky
12:00 – 12:30Obed
09:00 – 12:00Firemné sympóziá vo foaje na 1 poschodí.
12:30 – 18:30Prednášky
18:30Ukončenie kongresu

Sesterská sekcia

štvrtok 3.11. 2022
13:00 – 13:30Slávnostné otvorenie kongresu, príhovory hostí.
13:30 – 18:00
15:00 – RAUT
Prednášky
18:00 – 19:00Spoločenská večera.
19:00Diskusný večer

Maximálna dĺžka prednášky na sesterskej sekcii je 7 minút. Po časovom limite bude prednášajúci upozornení.

Informácie

Dôležité informácie

Maximálna dĺžka prednášky je 10 minút. Po časovom limite bude prednášajúci upozornení.
23.9.2022 – Prihláška na aktívnu účasť (bola uzavretá)
28.10.2022 – Prihláška na pasívnu účasť

Rokovací jazyk
slovenský a český


Komisia pre vyhodnotenie najlepšej prednášky lekára do 35 rokov
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD.
MUDr. Katarína Galková, PhD.
MUDr. Daniel Magula, CSc.

Miesto konania

Divadlo Andreja Bagara Nitra, Svätoplukovo námestie 4, Nitra

Registračný poplatok

Lekári 10 €
Sestry 5€
Študenti zadarmo

Registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii 
(prednáška)

Registračný poplatok zahrňuje

  • účasť na odborných prednáškach 
  • všetky materiály (kongresová taška, blok, pero, program, certifikát)
  • minerálna voda
  • DPH
  • diskusný večer – divadelné predstavenie Testosterón
  • spoločenská večera pred divadelným predstavením

Poplatky

Obed (4.11. 2022) – 5 €

Spoločenská večera (3.11. 2022 – grátis) 18:00 hod

Spôsob platby

Pri vstupnej hale divadla Andreja Bagara v deň kongresu.
Po registrácií obdrží každý účastník doklad o zaplatení.

Kongres finančne zabezpečuje

LuMa BB spol. s. r. o.
IČO – 48 265 098
Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica

email: markolubo1@gmail.com
tel. č.: 0903 517 388

Ubytovanie

V prípade záujmu o ubytovanie nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom emailu na kongres.nld@gmail.com

Partneri

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným firmám a podporovateľom 55. Nitrianskych lekárskych dní
Informácie pre partnerov – stiahni tu

Generálny partner

Diamantový partner

Zlatý partner

Hlavný partner

Mediálny partner

Partneri